Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1.            Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.asczystosci.pl (dalej: Serwis).

2.            Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

3.            Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Duomarket Sp. z o.o., adres: 53-030 Wrocław, ul.Przyjaźni 55/20, KRS: 0001075329, NIP: 8992979906, REGON: 527199255, adres poczty elektronicznej: biuro@asczystosci.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

1.            Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

o             rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,

o             umożliwienia logowania do Serwisu,

o             realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,

o             komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)

o             wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),

o             prowadzenia systemu komentarzy,

o             świadczenia usług społecznościowych,

o             promocji oferty Administratora,

o             marketingu, remarketingu, afiliacji,

o             personalizacji Serwisu dla Użytkowników,

o             działań analitycznych i statystycznych,

o             windykacji należności,

o             ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

2.            Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

 

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

             gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

             gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

1.            Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

2.            Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

1.            Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

2.            Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@asczystosci.pl.

3.            Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

4.            Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

1.            Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

2.            Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

3.            Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1.            Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

2.            Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

1.            Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

2.            Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

3.            W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.